در طراوت از آموزش عقب نمی مانید

مدارس شناختی طراوت

دبستان دخترانه طراوت و نیز دبیرستان دخترانه طراوت از معدود مدارسی هستند که در آنها از سیستم یادگیری شناختی استفاده می شود. در مدارس شناختی طراوت با توجه به هوش های چندگانه و تفاوت های فردی؛ در راستای تثبیت و تعمیق یادگیری دانش آموزان، از روش های نوین آموزشی بهره می گیرد.

در مدارس شناختی طراوت رویکرد آموزشی مبتنی بر موارد زیر است:

آشنایی با بخش های مجتمع آموزشی طراوت

دوره اول متوسطه

آموزشگاه